Speeltuin
Het "speeltuinhuisje"   meer...

 
Openingstijden

Zondag    
Maandag Gesloten  
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur  
Woensdag 14.00 - 17.00 uur  
Donderdag 14.00 - 17.00 uur  
Vrijdag 14.00 - 17.00 uur  
Zaterdag    
   
     
     
     
     
 
 
 Stichting Speeltuin De Trekpleister - ANBI


Doelstelling:                                                                                                  
Het bevorderen van recreatie in allerlei vormen voor kinderen in het algemeen en het opzetten en instandhouden   van een speeltuin voor kinderen in het bijzonder en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt   of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.                                                                                                                                                                           

Algemeen:                                                                                                                                                                    
Op 10 januari 2007 is Stichting Speeltuin De Trekpleister opgericht bij notariële akte verleden door notaris Mr. L.B.E.W. van der Putt, te Haarlem. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34264644. De stichting is opgericht als gevolg van de verzelfstandiging per 1 januari 2007 van de speeltuinen in Haarlem. Per september 2007 is 5 dagen per week voor 13 uur per week een toezichthouder aanwezig in de speeltuin. De kosten van de toezichthouder                worden rechtstreeks door de gemeente Haarlem gedragen.                                 

ANBI:                                                                                                                                                                
Stichting Speeltuin De Trekpleister is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, zie voor ANBI instellingen www.belastingdienst.nl). Het fiscaal nummer is 8174.93.815.                                                                                                                                                                                                                              
Activiteiten (zie onderzijde van deze pagina voor de laatste update!):                                                                                                                                                                 
De activiteiten worden gefinancierd uit opbrengsten en donaties, het begrote resultaat is nihil. De gemeente Haarlem heeft middels Regie in de Wijken € 650,- bijgedragen aan het speeltuinfeest en de Sint Maarten optocht in 2012. De gemeente Haarlem heeft middels het leefbaarheidsbudget € 993,- bijgedragen aan het speeltuinfeest en de               Sint Maarten optocht in 2013.           
Door het verwacht slechte weer was in 2012 het paaseieren zoeken op Goede Vrijdag bij voorbaat afgelast. In 2013 heeft deze activiteit door veel vergelijkbare activiteiten, niet plaats gevonden.         
De huttenbouw trok weer in no time bijna 40 kinderen tussen 6 en 12 jaar aan, die in het eerste weekend van de zomervakantie samen met de vaders gingen timmeren en schilderen, zodat een heus huttendorp verrees. Gelukkig kon er na 2 jaar van slecht weer waarbij de overnachting was afgelast, in 2012 wel worden overnacht in het huttendorp.  Ook in 2013 was de huttenbouw weer een succes met ruim 40 kinderen die tussen de opbouw op zaterdag en de afbraak op zondag weer konden overnachten in hun zelf gebouwde hut.                                                                                              
Het speeltuinfeest trok op zondag 16 september 2012 net als op 8 september 2013 weer veel bezoekers uit het Vondelkwartier en enkele van iets daarbuiten. Het lekkere weer versterkte de gezelligheid als belangrijke ingrediënten voor een geslaagde dag. Het springkussen was een succes. De zweefmolen was er weer en de verse koffie en thee  te verkrijgen bij de versnaperingentent vonden net als de broodjes worst en oma's zelfgebakken cake, gretig aftrek. In de speeltuin waren de inmiddels bekende spelletjes als spijkerbroekhangen, ringen werpen stokkenspel en de zenuwspiraal weer publiekstrekkers voor de kinderen net als het tochtje in de zweefmolen.              De limonade(geit) en de popcorn lieten de kinderen zich goed smaken en het grabbelen was weer spannend als altijd. Wederom mogen we terug kijken op mooie dagen die vanuit ons fijne Vondelkwartier zeer wordt gewaardeerd.                                                                                                                                                                
De Sint Maartenoptocht met drumband Damiate trok weer veel volgers in de stoet door de wijk op 11 november 2012 en 2013. Op de voorpagina van het Haarlems Dagblad stond zelfs op 12 november 2012 een mooie grote foto van deze optocht.                                                                                                                                                                                                                                                                        


Financiële verantwoording:

BALANS

31-12-2012

31-12-2012

inventaris:

15026

kapitaal:

66460

vordering

537

nog te betalen kosten:

350

liquide middelen:

51247

66810

66810

                                                                                             
Grondslagen van waardering:                                                                                                                               
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs / nominale waarde.                                                                                                                                                                                         
Inventaris:                                                                                                                                                                     
Op de balans zijn de speeltoestellen niet opgenomen. Deze zijn per 1 januari 2007 vanuit Radius als gevolg van de verzelfstandiging van de speeltuin stilzwijgend overgedragen naar Stichting Speeltuin De Trekpleister.             Op basis van het prijspeil van 2005 (niet geïndexeerd naar 2011) is de vervangingswaarde van de toestellen ongeveer € 80.000 inclusief BTW.     Het kapitaal per 31 december 2012 ad € 66.460 is derhalve nog niet afdoende om de vervangingswaarde te dekken. In 2012 is conform 2007 en verder aan reservering voor afschrijving door de gemeente Haarlem verstrekt € 6.000. Met name aan het "paradepaard" van de speeltuin het stabilotoestel heeft in 2006, 2007 en in 2008 achterstallig onderhoud plaatsgevonden. In november 2013 is het stabilotoestel vervangen. In 2010 zijn twee nieuwe speeltoestellen aangeschaft, een klim- en glijbaan voor de allerkleinsten ter vervanging van de kleine draaimolen   die te roestig is geworden en het ooievaarsnest ter vervanging van de houten klimmuur.              In 2011 is de vloer van de speeltuin geheel vervangen. De boomschors houtsnippers zijn afgevoerd en nieuwe zijn geleverd waarbij de grond is gerenoveerd.                                                                                                                                                                              

Begroting / realisatie 2012

BATEN EN LASTEN

Baten

begroot

werkelijk

verschil

Activiteiten

1000

1533

533

Bar opbrengsten

Verhuuropbrengsten

25

25

Ontvangen contributies

Ontvangen donaties

800

308

-493

Ontvangen gemeente subsidie

11000

11000

Diversen (rente)

70

576

506

Donaties bestuur

0

_________

Totaal baten

1870

13441

11571

Lasten

 

begroot

werkelijk

verschil

Activiteiten

1870

1871

-1

Barinkoop

0

Afschrijving

6000

6000

0

Huur

PM

0

Energiekosten

435

472

-37

Heffingen/belastingen

100

24

76

Kleine investeringen (afschrijvingen)

350

5957

-5607

Schoonmaakkosten

Beveiliging

Onderhoud

3150

646

2504

Overige huisvesting

110

110

Kantoorkosten

75

75

Drukwerk/copieerkosten

50

50

Portokosten

30

30

Telefoonkosten

100

100

Bestuurskosten/representatie

100

100

Contributies/verzekeringen

481

489

-8

Bankkosten (incl. rente)

705

106

599

Administratiekosten

1790

1790

Onkosten vrijwilligers

0

Overige organisatie

500

0

500

Salariskosten tuintoezicht *)

PM

_________

_________

_________

Totaal

15846

15566

280

Totaal baten

1870

13441

11571

Totaal lasten

15846

15566

280

Resultaat

-13976

-2125

11291

*) Huur en salariskosten tuintoezicht zijn sinds 2012 conform de subsidie 1:1 betaald door de gemeente Haarlem aan de verhuurder en de instantie die de tuintoezichthouder betaalt. De huur is rechtstreeks betaald door de gemeente aan SRO. Aan de vrijwilligers inclusief bestuursleden zijn geen (onkosten)vergoedingen toegekend. De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.          & Aanvulling per 4 okt 2018                                                                                                                          

*) Activiteiten: In 2017 heeft wederom de Sint Maarten optocht plaatsgevonden. De Sint Maartenoptocht met drumband Damiate trok weer veel volgers in de stoet door de wijk in november. De kosten a 300 euro zijn betaald uit de reguliere opbrengsten. In 2018 heeft er sinds jaren weer een Zomerfeest in Speeltuin De Trekpleister plaatsgevonden, op 9 september jl., en het was een groot succes. Dankzij het toekennen van een subsidie van de gemeente hebben we dit Zomerfeest sinds jaren weer kunnen organiseren. En zomers was het: na een regenachtige week, brak spontaan op zondag het zonnetje door! ’s Ochtends vroeg was de straat al in rep en roer om er voor te zorgen dat alle auto’s ergens anders geparkeerd werden. Jong (8 jaar!) en oud (zeventigers) hielp mee. Bijvoorbeeld met het versieren van de speeltuin. En ouderen mensen die zich het laatste feest nog konden herinneren, wisten te vertellen waar we het beste tafels en bankjes konden neerzetten. Verschillende kinderen waren al vanaf het startsein van de partij. En gedurende de dag bleven er maar kinderen komen. De draaimolen was de hele dag ontzettend in trek: ouders konden de allerkleinsten op schoot nemen en onder het genot van draaiorgelmuziek werd er rondgedraaid. De kinderen konden goed tegen dit gedraai, de ouderen hadden er wat meer moeite mee (getuigen de ietwat witte gezichten). Het schminken was ook een groot succes. Op een gegeven moment moesten kinderen wel een uur wachten tot ze aan de beurt waren! Maar er is geen onvertogen woord gevallen. Iedereen had het prima naar zijn of haar zin. De oud-Hollandse spelletjes zorgden bij zowel jong als oud voor plezier. Zelfs dames van ver in de 70 konden hier nog aan deelnemen. Sowieso kwamen er ook veel opa’s en oma’s met kleinkinderen kijken. Dat was ontzettend leuk omdat op deze manier de nieuwe mensen uit de buurt verhalen uit de oude doos voorgeschoteld kregen. De limonade en popcorn die de hele dag gratis te verkrijgen waren, vonden gretig aftrek want gedurende de dag werd het steeds warmer. Het vele gespring op het springkussen hielp natuurlijk ook goed mee. En als kinderen even genoeg hadden van al deze nieuwe attracties, dan werd er heerlijk geschommeld, geklommen of in de zandbak gespeeld. 2018                                                                                                                          

                           

 

Financiële verantwoording

 

                                                                                                                                          
 

BALANS

 
 

31-12-2017

 
 

31-12-2017

 
 

inventaris:

 
 

19033

 
 

kapitaal:

 
 

38935

 
 

vordering

 
 

537

 
 

nog te betalen kosten:

 
 

3825

 
 

liquide middelen:

 
 

23190

 
 

42760

 
 

42860

 

 

 

 

Grondslagen van waardering:                                                                                                                               

 

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs / nominale waarde.                                                                                                                                                                                         

 

Inventaris:                                                                                                                                                                     

 

Op de balans zijn de speeltoestellen niet opgenomen. Deze zijn per 1 januari 2007 vanuit Radius als gevolg van de verzelfstandiging van de speeltuin stilzwijgend overgedragen naar Stichting Speeltuin De Trekpleister.  Op basis van het prijspeil van 2005 (niet geïndexeerd naar 2011) is de vervangingswaarde van de toestellen ongeveer € 80.000 inclusief BTW. Het kapitaal per 31 december 2017 ad € 38.935 is derhalve nog niet afdoende om de vervangingswaarde te dekken. In 2012 is conform 2007 en verder aan reservering voor afschrijving door de gemeente Haarlem verstrekt € 6.000. Met name aan het "paradepaard" van de speeltuin het stabilotoestel heeft in 2006, 2007 en in 2008 achterstallig onderhoud plaatsgevonden. In november 2013 is het stabilotoestel vervangen. In 2010 zijn twee nieuwe speeltoestellen aangeschaft, een klim- en glijbaan voor de allerkleinsten ter vervanging van de kleine draaimolen   die te roestig is geworden en het ooievaarsnest ter vervanging van de houten klimmuur. In 2011 is de vloer van de speeltuin geheel vervangen. De boomschors houtsnippers zijn afgevoerd en nieuwe zijn geleverd waarbij de grond is gerenoveerd.   

 
 

 

 

Begroting/realisatie 2017

 

                                                                         
 

Baten

 
 

Bedrag

 
 

 begroot

 
 

 werkelijk

 
 

 verschil

 
 

Activiteiten

 
 

              -

 
 

              -

 
 

            -

 
 

Bar opbrengsten

 
 

Verhuuropbrengsten

 
 

              -

 
 

            -

 
 

Ontvangen contributies

 
 

Ontvangen donaties

 
 

            40

 
 

            40

 
 

            -

 
 

Ontvangen Haarlem Effect subsidie

 
 

       6.460

 
 

       6.460

 
 

            -

 
 

Diversen (rente)

 
 

              -

 
 

            75

 
 

          75

 
 

Donaties bestuur

 
 

            -

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
 

Lasten

 
 

 Bedrag

 
 

 begroot

 
 

 werkelijk

 
 

 verschil

 
 

 Activiteiten

 
 

       1.870

 
 

          300

 
 

     1.570

 
 

 Barinkoop

 
 

 

 
 

 

 
 

            -

 
 

 Afschrijving

 
 

       8.500

 
 

       8.413

 
 

          87

 
 

 Huur 

 
 

       2.364

 
 

       2.390

 
 

          26-

 
 

 Energiekosten

 
 

          435

 
 

          164

 
 

        271

 
 

 Heffingen/belastingen

 
 

          100

 
 

              -

 
 

        100

 
 

 Kleine investeringen (afschrijvingen)

 
 

          350

 
 

              -

 
 

        350

 
 

 Schoonmaakkosten

 
 

 

 
 

 

 
 

 Beveiliging

 
 

 

 
 

 

 
 

 Onderhoud

 
 

       1.000

 
 

              -

 
 

     1.000

 
 

 Overige huisvesting

 
 

          110

 
 

 

 
 

        110

 
 

 Kantoorkosten

 
 

            75

 
 

 

 
 

          75

 
 

 Drukwerk/copieerkosten

 
 

            50

 
 

 

 
 

          50

 
 

 Portokosten

 
 

            30

 
 

 

 
 

          30

 
 

 Telefoonkosten

 
 

          100

 
 

 

 
 

        100

 
 

 Bestuurskosten/representatie

 
 

          100

 
 

 

 
 

        100

 
 

 Contributies/verzekeringen

 
 

          481

 
 

          374

 
 

        108

 
 

 Bankkosten (incl. rente)

 
 

          705

 
 

          132

 
 

        573

 
 

 Administratiekosten

 
 

       1.790

 
 

 

 
 

     1.790

 
 

 Onkosten vrijwilligers

 
 

 

 
 

 

 
 

            -

 
 

 Overige organisatie

 
 

          500

 
 

            95

 
 

        405

 
 

 Salariskosten tuintoezicht *)

 
 

 PM

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Totaal baten

 
 

 6.500

 
 

 6.575

 
 

 75

 

 

 

Totaal lasten

 
 

         18.560

 
 

      11.867

 
 

6.693

 

 

 

Resultaat

 
 

      12.060-

 
 

       5.292-

 
 

     6.618-

 

 

 

 

 

*) Huur en salariskosten tuintoezicht zijn sinds 2012 conform de subsidie 1:1 betaald door de gemeente Haarlem aan de verhuurder en de instantie die de tuintoezichthouder betaalt. De huur is rechtstreeks betaald door de gemeente aan SRO. Aan de vrijwilligers inclusief bestuursleden zijn geen (onkosten)vergoedingen toegekend. De bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.